Privacy Policy

A SZIN MOBIL ALKALMAZÁS ADTVÉDELMI NYILATKOZATA

Az Ön által letöltött SZIN mobil applikációt (a továbbiakban: applikáció) a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (székhely: 6721 Szeged Felső Tisza-part 2.) a továbbiakban: (Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A szolgáltatás igénybe vétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (Felhasználó) a Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat a Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció és a SZIN hardware eszközök működése érdekében kezeli.

Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az applikáció letöltése, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a letöltést önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősség-vállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja: a SZIN mobil applikáció a fesztiválról történő információ szolgáltatás nyújtásához szükséges. Az adatok megadása szükséges, mivel a rendszerszolgáltató számára kétséget kizáró módon igazolni kell, hogy távol telepített rendszer (felhasználó otthonába, nyaralóban, megbízásos viszonyban felügyelt ingatlanban, stb.), az alkalmazás felhasználójához tartozik. Továbbá a rendszerszolgáltató felhasznál a termék továbbfejlesztése, illetve üzletvitelének és marketing stratégiai döntésinek meghozatalaihoz felhasznál anonim statisztikai adatokat. Ezen kívül a felhasználói adatok tárolása elengedhetetlen a SZIN termékek és szolgáltatás szoftveres és hardveres hátterének külső támadásoktól való megóvása érdekében, illetve bárminemű jogvita vagy bűncselekmény esetén a vitatott tevékenység felderítése érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

  • Felhasználó hivatalos neve, felhasználói név, jelszó, e-mail cím, telefonszám,  Android vagy iOS operációs rendszerrel működő mobil klienst használ, csatlakoztatott-e a rendszerhez DSC által gyártott riasztóberendezést, kér-e sms riasztást
  • a Felhasználó bejelentkező számítógépének és mobil eszközeinek azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

A SZIN applikáció iOS és Android környezetben történő használatával a Felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató az applikáció egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának módjáról és időtartamáról anonim statisztikát vezessen. Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre.

Direkt marketing célú megkeresések és egyéb értesítések:

Az adatkezelő direkt marketing célú megkeresések (így különösen heti és egyéb rendszerességgel küldött tematikus hírlevelek, sms üzenetek, telemarketing hívások, DM küldemények, stb.) útján értesítheti újdonságairól, kiemelt ajánlatokról, fejlesztéséről azon felhasználókat, akik a szolgáltatást igénybe veszik.

A Kft. a felhasználó által a regisztráció során megadott elérhetőségeken (különösen: e-mail cím) keresheti meg a felhasználót: többek között e-mail útján hírlevéllel, telefonszámára küldött SMS útján és/vagy telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-16 óra között).

A felhasználó bármikor megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek, telemarketing hívás, SMS, stb.) fogadását a Szolgáltató által közzétett e-mail, kapcsolat felvételi ponton keresztül vagy levélcímén, valamint leiratkozhat a tematikus hírlevél szolgáltatásról a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz a Felhasználón kívül, kizárólag a Szolgáltató munkatársai az applikáció és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Felhasználó a letöltéssel hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag a Szolgáltató munkatársai számára, hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

A Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti a következő e-mail címen: info@szin.org

Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Az applikáció törlése a hozzájárulás visszavonását jelenti.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg: info@szin.org

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

Az applikáció harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt!

Utoljára felülvizsgálva: 2017.05.17.