Adatvédelmi tájékoztató a hírlevelekhez (2022.11.28-tól)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A HÍRLEVELEKHEZ

A www.szin.org oldalon történő hírlevél feliratkozás során személyes adatokat ad meg, melyeket

–  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

–  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

– valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”),

–  valamint A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”)

alapján kezelünk.

 1. Az adatkezelő személye:

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.

Cégjegyzékszám: 06 09 011601 (nyilvántartásba vevő szerv: Szegedi Törvényszék)

Adószám: 18457627-2-06

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Netteszt Kft.

Székhely/ telephely:2013 Pomáz, Katona József utca 17. D.ép.

E-mail címe: [email protected]

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama:

A hírlevélre történő feliratkozásnál megadott személyes, kezelt adatok: teljes név, e-mail cím, telefonszám, feliratkozás ideje.

Adatkezelési cél: az adatok azok kerülnek rögzítésre, hogy a későbbiekben az Ön részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési vagy marketing célú megkeresését is tartalmazó e-mailt, sms-t (pl. hírlevelet) küldjünk a Szegedi Ifjúsági Napok fesztivállal kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama: a felhasználó általi visszavonásig. A visszavonást bármikor az [email protected] címre küldött e-mailben vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza lehet vonni.

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson alapul. Hírlevelet Önnek kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával (hírlevél regisztráció) küldünk. Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása, melyet a feliratkozással ad meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

III. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek:

Az Adatkezelő által kezelt adatokat csak az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban nevesített Adatfeldolgozót veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

Adatfeldolgozók adatai és elérhetősége:

 1. Netpositive Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.: 13-09-104997, 2021 Tahitótfalu, Pataksor utca 48., 13-09-104997, [email protected])

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: ERP rendszer üzemeltetése, online értékesítési rendszerek szervereinek fizikai és operációs rendszerszintű üzemeltetése. A jelen Tájékoztató alapján az összes kezelt adathoz hozzáfér.

 1. Netteszt Kft. Székhely/ telephely:2013 Pomáz, Katona József utca 17. D.ép. E-mail címe: [email protected]

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: a www.szin.org weboldal futtatási környezetének biztosítása. A jelen Tájékoztató alapján az összes kezelt adathoz hozzáfér.

 1. EGONIS Tanácsadó és Rendezvényszervező Kft. (6723 Szakolcai utca 18., adószám: 14652136-2-06, Cégjegyzékszám: 06-09-013606)

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: a felhasználóknak kiküldött sms és e-mail kiküldésével összefüggő feladatok. A jelen Tájékoztató alapján az összes kezelt adathoz hozzáfér.

 1. Virtualcom Business Kft. (6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 2/209., adószám: 12424643-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-133340)

A szolgáltatás elérhető az alábbi lapon: http://mailhook.hu, a mailhook.hu hírlevél küldő (továbbiakban Szoftver) ASP szolgáltatásként biztosít.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: hírlevelek kiküldése. A jelen Tájékoztató alapján az összes kezelt adathoz hozzáfér.

 1. LINK Mobility Hungary Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 68. C. ép. 1. emelet 1., adószám: 12598582-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-694287)

A szolgáltatás elérhető az alábbi lapon: http://seeme.hu.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: hírlevelek sms-ben való kiküldése. A jelen Tájékoztató alapján az összes kezelt adathoz hozzáfér.

Az adatkezelés és tárolás időtartama: a szolgáltatási szerződés megszűnéséig vagy a felhasználónak a visszavonásáig vagy tiltakozásának való elégtétel esetén.

 1. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor, különös tekintettel az Európai Parlament és a tanács 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) (GDPR rendelet) foglaltakra.

Adatkezelő csak a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat kezeli.

Az adatok tárolása magyarországi szervereken történik, harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem kerülnek továbbításra. Tevékenysége során az Adatkezelő technikai és szervezési intézkedésekkel, biztonsági eljárási szabályok kialakításával gondoskodik az adatok biztonságáról, az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Általad történt megadás után a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. felel.

Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat a legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot.

Az Adatkezelő által kezelt adatokat csak az Adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, vagy az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

 1. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet

(melyet Adatkezelő legkésőbb 1 hónapon belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését,

törlését. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti

adatkezelés jogszerűségét. Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, valamint megilleti az

adathordozhatósághoz való jog.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és kérelmeinek számát a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével. Így további 60 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére a tájékoztatás megadására. Amennyiben pedig a kérelme nyomán nem vagy nem határidőben teszünk intézkedéseket, panaszt nyújthat be a felügyeleti szervhez (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségeken vagy a következő e-mail címen: [email protected].

Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail: [email protected]), illetve bírósághoz fordulhat.

Helyesbítéshez való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve Ön kérheti hiányos személyes adatainak kiegészítését.

Törléshez való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, különösen akkor,

– ha Ön visszavonja a hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulását;
– az Ön adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy kezelte;
– ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
– ha az Ön adatait jogellenesen kezelték

Adatkezelés korlátozásához való jog: az Ön kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adataira vonatkozó adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelő azokat az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kezeli.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a hírlevél küldésre vonatkozóan, ebben az esetben az Adatkezelő megszünteti a hírlevél küldését az Ön részére.

 1. Nyilvántartás-vezetés

 

Tájékoztatjuk, hogy a Grt. 6. § (1) bek. alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes

adatairól nyilvántartást vezetünk, és érintetti törlési kérelem vagy a korlátozási kérelem és a

hozzájárulás indokolás nélkül történő, bármikori visszavonása esetén további közvetlen üzletszerzési

célból reklámtartalmú e-mailt nem küldünk, ide nem értve az általános ügyfélkapcsolati tájékoztatást.

VII. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

 

 1. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet

gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak a Adatkezelő rendelkezésére bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles  az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést köteles biztosítani, és az SZRMK Nonprofit Kft-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, az Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy – például fogyasztó – nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni a meghatalmazást és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Kérjük, hogy az V. pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közölje velünk, ha tudomására jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy jogosulatlanul bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére személyes adatot.

VIII. Egyebek

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Az adatkezelés kapcsán automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

Az hírlevélről bármikor leiratkozhat az elektronikus levelek alján található link segítségével, valamint az [email protected] e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen íratkozhat le a hírlevélről: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.

Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet.

Szeged, 2022.11.28.