fbpx

Általános Szerződési Feltételek (2021)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2021. május 28-tól

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által szervezett és megrendezésre kerülő Szegedi Ifjúsági Napok (a továbbiakban SZIN) Fesztivál tekintetében a jegyvásárlásra és egyéb szolgáltatások vásárlására, valamint a Szegedi Ifjúsági Napok és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a rendezvényen való részvétel általános feltételeit, illetőleg a fesztivál és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

I. JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK ADATAI

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.(továbbiakban: SZRMK Nonprofit Kft.)

Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2.

Cégjegyzékszám: 06 09 011601 (nyilvántartásba vevő szerv: Szegedi Törvényszék)

Adószám: 18457627-2-06

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Netteszt Kft.

Székhely/ telephely: 2013 Pomáz, Katona József utca 17. D. ép.

E-mail címe: info@netteszt.hu

II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • Rendezvény: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság által szervezésre és megrendezésre kerülő fesztiválon biztosított programok és szolgáltatások összessége.
 • Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A SZIN fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.
 • Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a SZIN vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
 • Jegy: a SZRMK Nonprofit Kft. által szervezett Rendezvényen a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, részvételi jogosultságot biztosító igazolás (voucher, e-ticket, jegy, napijegy, bérlet).
 • Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a SZRMK Nonprofit Kft. által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a SZRMK Nonprofit Kft. tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.
 • Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.
 • Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást a SZRMK Nonprofit Kft-től vagy Szerződéses partnerétől megvásárló személy.
 • Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
 • Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.
 • Közreműködő: a SZRMK Nonprofit Kft. – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.
 • Szerződéses partner: a Rendezvényen a SZMRK Nonprofit Kft-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély, vagy szervezet.
 • Harmadik személyek: a SZRMK Nonprofit Kft. –én, a Közreműködőn, a Szerződéses partneren és a Látogatón kívüli természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
 • Házirend: az egyes Rendezvényre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben a Rendezvény tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó – belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentum, amelyek elérhetőek a SZIN honlapján és a rendezvény helyszínén.
 • Fizetési szabályzat: a SZRMK Nonprofit Kft. eseti döntése alapján a Rendezvény vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.
III. HATÁLY
 1. Időbeli hatály: a jelen ÁSZF határozatlan időre szól. Kezdete: 2021. május 28. napja.
 2. Személyi hatály: a jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a SZIN szervezőjére, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A SZRMK Nonprofit Kft. és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.
 3. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a SZRMK Nonprofit Kft.-vel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a SZRMK Nonprofit Kft. velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.
IV. EGYOLDALÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS LEHETŐSÉGE
 1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a SZRMK Nonprofit Kft. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvény mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a SZRMK Nonprofit Kft. által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja.
 2. Az ÁSZF módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. A módosítások a SZRMK Nonprofit Kft. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a Részvétel a rendezvényen rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a Jegyvásárlás rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a SZRMK Nonprofit Kft. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá a Rendezvény Házirendje, valamint a Fizetési lehetőségek és az Adatvédelmi és jogi nyilatkozat, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A SZRMK Nonprofit Kft. javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.
V. JOGVISZONY JELLEGE
 1. Az SZRMK Nonprofit Kft. a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre, illetve a Rendezvényen nyújtott Szolgáltatások (programok, vendéglátás, kemping, stb.) igénybe vételére.
 2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az SZMRK Nonprofit Kft. mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, ezen Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja az SZRMK Nonprofit Kft., a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja az SZRMK Nonprofit Kft. a Látogatók számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a SZRMK Nonprofit Kft. mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására.
VI. JEGYTÍPUSOK, JEGYVÁSÁRLÁS

Jegy: a Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A SZRMK Nonprofit Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy SZRMK Nonprofit Kft. általi átadásával teljesül. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a SZIN a Jegyét a VII. rész 1. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

A jegyvásárlás során kiemelten fontos COVID-19 (koronavírus) információk és az események látogatóira vonatkozó szabályok:

A SZIN munkatársai folyamatosan figyelik a COVID-19 járvány alakulásával kapcsolatosan meghozott kormányzati intézkedéseket. Tudjuk, hogy a járvány alakulása, és az azzal együtt járó változó helyzet mindenkiben bizonytalanságot kelt. Ennek megfelelően igyekszünk a Rendezvénnyel kapcsolatos kormányzati és rendezvényszervezői intézkedésekről naprakész tájékoztatást adni weboldalunkon.

2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a koronavírus-betegség (COVID-19) járványt pandémiának (világjárványnak) minősítette. Magyarország kormánya a mindenkori helyzetnek megfelelően különböző korlátozó intézkedéseket hozott és hoz jelenleg is, amelyek érintik a rendezvények látogatását.

A rendezvényhelyszínek ismételt megnyitásakor – a jelenlegi szabályozás értelmében – a rendezvényeket nagykorú személyek csak érvényes védettségi igazolvány és személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány együttes bemutatásával látogathatják! A jogszabály értelmében a rendezvény szervezője az igazolvány meglétét a belépéskor köteles ellenőrizni, és aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, attól a belépést meg kell tagadnia – függetlenül attól, hogy az érintettnek van-e érvényes belépőjegye. Ez esetben az ÁSZF VI.2.1. pontban foglaltak értelmében nincs lehetőség a jegy visszaváltására. Egyéb kár vagy költség a SZRMK Nonprofit Kft-vel szemben nem érvényesíthető. A beléptetés során az igazolvány adatainak másolása, rögzítése nem megengedett. 18 éven aluliak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében jogosultak belépni, ugyanakkor – ha nem nyilvánvalóan kiskorúak – 6 év felett az életkor igazolása szükséges, amelyre alkalmas lehet a személyi igazolvány, útlevél, gépjármű-vezetői igazolvány vagy diákigazolvány.

Felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy az eseményre történő belépés szabályai továbbra is változhatnak a kormányzati intézkedések hatására! Amennyiben ez a helyzet bekövetkezne, erről weboldalunkon tájékoztatni fogjuk Önt. Kérjük, hogy a jegyvásárlás idején vegye figyelembe azt, hogy a rendezvények látogatásának szabályai a jegyvásárlás és a rendezvény időpontja között is megváltozhatnak.

Kérjük, hogy a jegyvásárlást megelőzően, a naprakész információk érdekében Ön is tekintse át a magyar hatóságok utazási útmutatásait és egészségügyi korlátozó intézkedéseit, és ezek fényében hozza meg döntését a jegyvásárlásról.

Kérjük, vegye figyelembe a rendezvényre történő belépés szabályait a mindenkori hatályban lévő rendeletek, törvények határozzák meg majd a rendezvény ideje alatt.

Jegytípusok:

–              bérlet

–              diákbérlet

–              napijegy

–              gyerekjegy

–              sátorjegy

–              SZIN+ bérlet

–              SZIN+ napijegy

 

1. Jegyvásárlás

1.1. Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat a SZRMK Nonprofit Kft. saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.

A szerződés szerinti termékért, illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. “Kosár” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, adminisztrációs díjat.

A szerződéskötés lépései:

 1. a) Webshop/ Jegyvásárlás aloldalra érkezés

A jegyvásárlás megkezdését a https://szin.org/jegyek/ oldalon lehet kezdeményezni.

 1. b) Adatbekérés: a Kosár tartalmának összeválogatása

Az oldalra érkezést követően a megvásárolni kívánt termék mellett található „Kosárba tesz” gombbal lehet kiválasztani a megfelelő jegyet. A következő lépésben egy előre ugró ablakban van lehetőség megadni a vásárolni kívánt mennyiséget. Amennyiben más terméket nem kíván a Vásárló a Kosárba helyezni, úgy a “Kosárba tesz és fizetés” gombra kattintással lehet tovább lépni a következő folyamatra. Amennyiben más terméket is kíván a Vásárló a Kosárba helyezni, úgy a „Kosárba és vásárlás folytatása” gombra való kattintással van lehetőség további termékek hozzáadására.

Amennyiben a kívánt termékek, megfelelő mennyiségben vannak a Kosárban elhelyezve, úgy az oldal tetején található “Megvásárlás” gombbal bármikor tovább lehet lépni a fizetéshez.

A „Megvásárlás” gombra kattintást követően van lehetőség a Kosár tartalmának átnézésére.

Amennyiben minden termék a megfelelő mennyiségben szerepel a kosárban, úgy a „Megveszem” gombra való kattintást követően kell megadnia a Vásárlónak az adatait. (A Kosárban lévő termékek és azok mennyiségének módosítása még, az előző pontba történő visszalépéssel is elvégezhető a Megrendelés véglegesítése előtt.)

Az alábbi adatok megadása szükséges a sikeres vásárláshoz: e-mail cím, vásárló neve, telefonszám, ország, irányítószám, város, utca, házszám, születési dátum, számlázási adatok.

Ebben a lépésben van lehetőség az adatok megadásán túl a fizetési mód kiválasztására.

Fizetési módok elektronikus vásárlás esetén:

– online bankkártyás fizetés az OTP Simple rendszerén keresztül (SimplePay)

– OTP SZÉP kártya – szabadidő zseb (a vásárlás időpontjában elfogadott zseb(ek) eltérhet(nek), amennyiben arról hatályban lévő kormányrendelet külön rendelkezik.)

Az online bankkártyás fizetés esetén az elfogadható bankkártya típusokról a vásárlás folyamán nyújt a weboldal további tájékoztatást.

 1. c) Megrendelés véglegesítése

A „Megrendelés” gomb megnyomása előtt, a Vásárlónak ajánlott ellenőrizni megadott adatait, valamint az érvényben levő Általános szerződési feltételek, és az Adatvédelmi és jogi nyilatkozat megismerését és elfogadását az adott bekezdések előtt található négyzetekbe történő kattintással (pipa) jelölni.

A „Megrendelés” gomb megnyomásával a Vásárló szerződési nyilatkozatot tesz a SZRMK Nonprofit Kft. felé, amely fizetési kötelezettséget von maga után.

 1. d) Megrendelés visszaigazolása

A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, az Adatvédelmi és jogi nyilatkozat, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a SZRMK Nonprofit Kft. vagy Szerződéses partnere emailben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. A jegy(ek) letöltésére a fogyasztónak nincs időkorlátozás megszabva.

A Jegy vásárlója a vásárlásról úgynevezett e-számlát (elektronikus számlát) kap. Az elektronikus számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. Az SZRMK Nonprofit Kft. az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (számlázz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b). közbeiktatásával bocsátja ki.  Az elektronikus számlákat a számlázz.hu a saját székhelyén őrzi. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a számlák a mindenkor hatályos jogszabályok szabályai szerint online átadásra kerülnek az adóhatóság részére, és ennek megfelelően a számlák utólagos módosítására nincs lehetőség.

Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a SZRMK Nonprofit Kft. meghatározott körben ez alól kivételt tehet.

 1. e) Szerződés létrejötte

A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve magyar.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a SZRMK Nonprofit Kft. azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email SZRMK Nonprofit Kft. általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a SZIN felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucher és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A SZIN a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag nem szükséges.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A SZRMK Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak és nem kerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése nem lehetséges, erre csak a Rendezvényre történő belépéskor kerül sor VII. rész 1. pontja rendelkezéseinek megfelelően.

A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a SZRMK Nonprofit Kft. a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a SZIN adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban és annak mellékletében foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre.

A karszalagot a SZRMK Nonprofit Kft. azon személy részére adja ki a Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a SZRMK Nonprofit Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A SZRMK Nonprofit Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a SZRMK Nonprofit Kft. vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

A SZRMK Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy az elektronikusan úton (online) történt jegyvásárlás során a szolgáltatásért adminisztrációs díjat számoljon fel.

Az adminisztrációs díjért nyújtott szolgáltatás a Jegy vásárlásakor teljesül, ezért az adminisztrációs díj nem kerül visszatérítésre még a jegy VI.2.1. pontban részletezett speciális esetben sem.

1.2. Vásárlás személyesen

A Jegyvásárló a SZRMK Nonprofit Kft. által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben készpénzzel, bankkártyával, SZÉP kártyával (OTP, MKB és K&H, mindhárom esetén szabadidő zseb), a SZRMK Nonprofit Kft. által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve külön megállapodás alapján banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.

A SZRMK Nonprofit Kft. által üzemeltetett értékesítési pontokon a vásárlás időpontjában elfogadott fizető eszközök a fentebb felsoroltaktól eltérhet, amennyiben arról hatályban lévő kormányrendelet külön rendelkezik.

A Jegyvásárló a SZRMK Nonprofit Kft. Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon nyitvatartási időben az ott feltüntetett fizetési módokon, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.

Az SZRMK Nonprofit Kft. a személyes vásárlás során adminisztrációs díjat nem számol fel.

2. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

A Jegy és a SZRMK Nonprofit Kft. által eladott egyéb Termékek és Szolgáltatások szabadon átruházhatók, míg  nem az SZRMK Nonprofit Kft., hanem Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei által kínált Termékek és Szolgáltatások az azokat nyújtó személy döntésétől függően lehetnek átruházhatók. Átruházás esetén az átruházó köteles biztosítani, hogy a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy a SZIN ÁSZF-jét és egyéb szerződéses feltételeit elfogadja, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért. A Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy tudomással bír arról, hogy az átruházó személynek – és egynél többszöri átruházás esetén a korábbi átruházóknak is – értelemszerűen hozzáférése van a Jegy karszalagra váltásához, illetve a Termék vagy Szolgáltatás felhasználásához szükséges igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz). A megszerző személy felelőssége gondoskodni arról, hogy az átruházó személy ezen igazolást már ne használhassa fel. Az átruházásra irányuló tranzakció feltételeit az átruházó és a megszerző személy egymás között alakítja ki, emiatt a közöttük létrejövő jogviszonyra – ideértve a felelősségre a Jeggyel, Termékkel és Szolgáltatással való esetleges visszaélésekért – kizárólag kettőjük megállapodása az irányadó. Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a SZRMK Nonprofit Kft. kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.

2.1.  Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása:

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a SZRMK Nonprofit Kft. a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l.) pontja alapján kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a Rendezvény esetében a SZRMK Nonprofit Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

Az előző bekezdés alapján definiált speciális eset: alapos okkal az előbbiektől eltérően, amennyiben a jelen ÁSZF XI. pontjában meghatározott Vis Maior (különösen járvány) eset miatt Magyarország Kormányának határozata vagy intézkedése alapján a SZIN Fesztivál teljes egészében elmarad, úgy a SZRMK Nonprofit Kft. a jelen ÁSZF VI.1. pontja szerinti jegyvásárlási tranzakció eredményeként kiállított jegy díját visszatéríti, az általa közzé tett visszatérítés rendjére vonatkozó részletes tájékoztató alapján.

A járvány, pandémia olyan rendkívüli körülmény, aminél nem elvárható a SZRMK Nonprofit Kft.-től, hogy a körülményt el tudja hárítani, vagy mindenben előre tudja látni annak következményeit, így a járvány helyzet a szolgáltatás teljesítését befolyásolhatja.

A SZRMK Nonprofit Kft. a visszatérítésre kerülő jegy értékének három százalékával megegyező összegű visszatérítési, feldolgozási díjra jogosult, amelyet a visszatérítés összegével szemben beszámíthat, abból levonhat. Egyéb kár vagy költség a SZRMK Nonprofit Kft-vel szemben nem érvényesíthető. A jegy bemutatóra szól, nem nevesített. Visszaváltásra az a személy jogosult, aki a jegyen szereplő kódot először megküldi Társaságunk részére, azzal a kitétellel, hogy

– amennyiben online vásárlás folyamán vásárolta a Jegyet a Vásárló, úgy az online vásárlásakor, az online fizetéseket biztosító banki rendszer által tárolt adatok alapján a vásárláskor használt bankkártyához tartozó bankszámlára történik a Jegy(ek) ellenértékének visszatérítése. Visszaélés esetén nem áll módunkban vizsgálni, hogy az online vásárolt jegy vonalkódja, QR-kódja milyen módon került a visszatérítést igénylő személyhez, ha az bizonyíthatóan nem az eredeti vásárló.

– amennyiben személyes vagy online SZÉP kártyával történt a vásárlás, úgy a vásárláskor használt SZÉP kártya alszámlára történik a Jegy(ek) ellenértékének visszatérítése a SZÉP kártya szolgáltató által tárolt tranzakció adatai alapján. Visszaélés esetén nem áll módunkban vizsgálni, hogy az online vásárolt jegy vonalkódja, QR-kódja milyen módon került a visszatérítést igénylő személyhez, ha az bizonyíthatóan nem az eredeti vásárló.

–  személyesen, a fentebb nem részletezett készpénzkímélő fizetési eszközzel vásárolt Jegy esetén visszaváltásra az a személy jogosult, aki a jegyen szereplő kódot először megküldi Társaságunk részére. Visszaélés esetén nem áll módunkban vizsgálni, hogy ki volt az eredeti vásárló.

A Jegyen szereplő kód biztonságos és gondos őrzése a vásárló felelőssége. A SZIN az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Ezen rendelkezés a módosítás napjától hatályos, ettől az időponttól kezdődően a SZIN Fesztiválokra vásárolt és nyilatkozat által érvényesített jegyek esetén.

A visszatérítés rendjére vonatkozó részletes tájékoztatót a SZRMK Nonprofit Kft. a www.szin.org oldalon teszik közzé, az elmaradó Fesztivál tervezett kezdőnapjának időpontjáig. A visszatérítésre a Fesztivál tervezett zárónapját követő 30. nap eltelte utáni 60 (hatvan) napos határidőn belül kerül sor, amennyiben a visszatérítéshez szükséges adatok rendelkezésre állnak.

 2.2. Eltérés a személyekben:

Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval, vagy a vásárló más Látogatók nevében is vásárol, a SZRMK Nonprofit Kft. vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá váló Látogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá váló Látogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt. A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.

VII. RÉSZVÉTEL A SZIN FESZTIVÁLON
 1. Karszalag: a Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak

birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A SZRMK Nonprofit Kft. kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. A SZRMK Nonprofit Kft. a karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendeli, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását kéri, valamint, ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli az Adatvédelmi és jogi nyilatkozatnak megfelelően. Amennyiben a Rendezvényre belépni kívánó személy az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a SZRMK Nonprofit Kft. jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. A SZRMK Nonprofit Kft. jogosult saját belátása szerint, indokolás nélkül átmenetileg vagy véglegesen felfüggeszteni a jelen bekezdésben írt eljárások alkalmazását. A SZRMK Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a karszalagot QR-kóddal lássa el, és a karszalaghoz rendelt jogosultságok igénybevételét ezen keresztül biztosítsa, illetve azok meglétét ilyen módon ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során egyértelműen bizonyítható, hogy a karszalaghoz rendelet jogosultság, személy eltér a karszalagot viselő személytől, jogosultság tulajdonosától, úgy a SZRMK Nonprofit Kft. jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a Rendezvényre megtagadni. Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a SZRMK Nonprofit Kft. által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a SZRMK Nonprofit Kft. és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése (az azon elhelyezett QR-kód sérülését vagy eltávolítását is ideértve) a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült vagy hiányzó QR-kódos plasztikkártya nélküli, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a SZRMK Nonprofit Kft. nem pótolja vagy cseréli. A SZRMK Nonprofit Kft. fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a SZRMK Nonprofit Kft.-vel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

 1. Belépés: a Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban,

kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A SZRMK Nonprofit Kft.-nek jogában áll a beléptetési folyamat során a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő képmását rögzíteni és a felvételt a belépéssel kapcsolatos visszaélések megelőzése és a felelős személyek felderítése érdekében megőrizni, kezelni, valamint a hatóságok ezirányú megkeresése esetén részükre átadni. A SZRMK Nonprofit Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvény területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy a Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A SZRMK Nonprofit Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend megismerésére. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül. A Rendezvény területére a SZRMK Nonprofit Kft. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a Rendezvényen. A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 11. életévüket betöltött és a 15. (tizenötödik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényre kizárólag gyermekjegy vásárlásával jogosultak a fesztivál látogatására. A 15. (tizenötödik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a fesztivál területén. A SZRMK Nonprofit Kft. jogosult a 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban legyenek, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett. A SZRMK Nonprofit Kft. a beléptetés során jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 15. (tizenötödik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére a Rendezvény Házirendje írhatnak elő szabályokat. A SZRMK Nonprofit Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend megismerésére.

 1. Magatartási szabályok a Rendezvény területén: a Látogató a Rendezvények területén az

általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területéhez tartoznak a Látogató által a SZRMK Nonprofit Kft.-től vásárolt Jeggyel igénybe vett kempingek is, azaz az ezekbe történő belépésre és az ott-tartózkodásra szintén kiterjednek a jelen ÁSZF és a vonatkozó Házirend rendelkezései.A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a SZRMK Nonprofit Kft., valamint a SZRMK Nonprofit Kft.-től engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A SZRMK Nonprofit Kft., valamint a SZRMK Nonprofit Kft.-től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a SZRMK Nonprofit Kft. a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a SZRMK Nonprofit Kft.-vel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang-és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A SZRMK Nonprofit Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve (Torontál tér egész területe, illetve a beléptető rendszertől számított 100 m-en belül) – a SZRMK Nonprofit Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti. A SZRMK Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a SZRMK Nonprofit Kft. által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a SZRMK Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A SZRMK Nonprofit Kft. jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a SZRMK Nonprofit Kft. fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A SZRMK Nonprofit Kft. kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a SZRMK Nonprofit Kft. egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a SZRMK Nonprofit Kft. egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

 1. Magatartási szabályok a Rendezvény területén kívül: a Látogató a Rendezvény

helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

 1. Elveszett tárgyak: az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat a Rendezvény

Házirendje tartalmazza. A SZRMK Nonprofit Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend megismerésére.

 1. Biztonság: a Rendezvények területén a SZRMK Nonprofit Kft. megfelelő

szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

 1. Elsősegély és orvosi ügyelet: a Rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és

orvosi ügyelet biztosított azzal, hogy az azonnali helyszíni ellátás, valamint az esetlegesen ezt követő ambuláns/kórházi ellátás térítésmentes igénybevételére a Jegy nem jogosítja fel a Látogatót, ezek igénybe vételére a Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

 1. Házirend: a Rendezvény házirendje nem képezi a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirend

összefoglalja a  Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése, stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A SZRMK Nonprofit Kft. felhívja a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat, ezért javasolja ennek figyelemmel követését. Az aktuális Házirend megtekinthető a SZIN honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvény helyszínén.

VIII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

A SZRMK Nonprofit Kft. szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra tekintettel  SZRMK Nonprofit Kft. nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a SZRMK Nonprofit Kft. kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját a SZRMK Nonprofit Kft. jogosult egyoldalúan módosítani (így a SZRMK Nonprofit Kft. kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a SZRMK Nonprofit Kft. és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a SZRMK Nonprofit Kft. a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna. A SZRMK Nonprofit Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, tovább fejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a SZRMK Nonprofit Kft.-vel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A SZRMK Nonprofit Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a SZRMK Nonprofit Kft. üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért a Házirendben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, a Házirendben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a SZRMK Nonprofit Kft. felelőssége kizárt. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a SZRMK Nonprofit Kft. nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a SZRMK Nonprofit Kft-vel szemben. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a gyermekkarszalaggal hozzá rendelt kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a SZRMK Nonprofit Kft., mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében. A SZRMK Nonprofit Kft. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a SZIN bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A SZRMK Nonprofit Kft. a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

A Látogató tudomásul veszi, hogy az SZRMK Nonprofit Kft. nem felelős semmilyen olyan kárért, vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során, vagy következtében keletkezik a Rendezvényen, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.

A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a SZRMK Nonprofit Kft-t felelősség nem terheli, ezek nem esnek a SZRMK Nonprofit Kft. felelősségi körébe, mivel a SZRMK Nonprofit Kft. kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záróidőpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záróidőpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a SZRMK Nonprofit Kft. nem áll módjában gondoskodni.

A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 1. melléklete.

IX. SZANKCIÓK

A SZRMK Nonprofit Kft. a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában, amely tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a SZRMK Nonprofit Kft. érvénytelenítheti, illetve karszalagját a SZRMK Nonprofit Kft. eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a SZRMK Nonprofit Kft. felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni. A SZRMK Nonprofit Kft. a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

X. MEGJELENÉS, VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

A SZRMK Nonprofit Kft. weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a SZRMK Nonprofit Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a SZRMK Nonprofit Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a SZRMK Nonprofit Kft.-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a SZIN-nel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a SZRMK Nonprofit Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A SZRMK Nonprofit Kft. minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A SZRMK Nonprofit Kft. korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XI. VIS MAIOR

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a SZRMK Nonprofit Kft. hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a SZRMK Nonprofit Kft. nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

XII. PANASZKEZELÉS, JOGVITÁK RENDEZÉSE

Vevő bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató részére az I. pontban meghatározott elérhetőségek bármelyikén tudja bejelenteni és érvényesíteni.

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az árufogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a 30 napon belül küldendő érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panasz kivizsgálása során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el.

A fogyasztóvédelmi eljárásról, és az illetékes hatóságokról az alábbi linkre kattintva kap tájékoztatást: www.nfh.hu

b.) Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Társaság székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Fax: +36-62/426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Társaságunkat a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

c.) Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

d.) Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A SZRMK Nonprofit Kft. jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni. A SZRMK Nonprofit Kft. Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkori hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra. A jelen ÁSZF-fel, vagy a Rendezvénnyel kapcsolatos, továbbá a SZRMK Nonprofit Kft. által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a SZRMK Nonprofit Kft. és a Fogyasztó a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a SZRMK Nonprofit Kft. részéről. Egyéb elérhetőségek a www.szin.org weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

Szeged, 2021. május 28.

1.számú melléklet
A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató
KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az SZRMK Nonprofit Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.