Tiktok nyereményjáték

„Te benne vagy? promóciós játék

A játék nyertese: @bertaszimonetta

1. A játék szervezője

A „Te benne vagy?” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (székhely: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 2. cégjegyzékszám: 06-09-011601, a továbbiakban: „Szervező”).

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Európában állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. 12. 03. napján kezdődik és 2022. 12. 10. napjáig tart.

4. A Játék definíciója és menete

A “Te benne vagy?” nyereményjáték célja, hogy a Szervező által 2022.12.01-én kitett Tiktok videós tartalom alatt, a Játékosok kommentteljék alá, hogy Ők vagy egy barátjuk szerepel-e a videóban. A Szervező tartalom alatt lévő kommentek közül véletlenszerűen kiválaszt egy nyertest.  A Játékosok a Tiktok tartalomhoz való kommenteléssel hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont közzétegye a gondozásában megjelenő közösségi oldalon (Szegedi Ifjúsági Napok).

5/A. Nyeremények meghatározása és felosztása

A résztvevők között véletlenszerűen kisorsolunk 1 db bérletet (magyarázat: 1 db normál 4 napos fesztiválbérlet) a 2023. augusztus 23. és 2023 augusztus 26. közt megrendezésre kerülő Szegedi Ifjúsági Napokra.

5/B. Kiértesítés

A nyertes nevét a Szervező a TikTok közösségi oldalon kommentben teszi kézzi a játékot követően 2022.12.11-én. A nyertest kommentben, betageléssel értesíti a Szervező. A nyertes a bejelentést követő 15 napon belül vegye fel a kapcsolatot a szervezővel. Ha a nyertes a bejelentést követő 15 naptári napon belül nem jelentkezik a nyereményéért, a Szervező jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti meg. Ez mindaddig folytatódik, míg a nyertes nem jelentkezik 15 naptári napon belül nyereményéért.

6. Vegyes rendelkezések

A Szervező, a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át.

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok, információk feldolgozásához Szervező a Egonis Tanácsadó és Rendezvényszervező Kft. segítségét veszi igénybe adatfeldolgozóként (továbbiakban: Adatfeldolgozó). Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, illetve Adatfeldolgozó férnek hozzá.

A Szervező, valamint az Adatfeldolgozó a Játékhoz kapcsolódóan a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, továbbá kapcsolat-felvételi-, üzletszerzési, illetve hírlevél küldési célból az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli.

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a poszton kifejezett interakcióval;

b) a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a szin.org weboldalon, valamint a gondozásában megjelenő közösségi oldalon (Szegedi Ifjúsági Napok)

c) a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolat felvételi, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja, illetve a kapcsolatfelvétel és üzletszerzés céljából az Adatfeldolgozót mint adatfeldolgozót igénybe vegye;

d) a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzoroknak kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra átadni, amelyek jogosultak azokat kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra kezelni, és díjmentesen felhasználni;

e) amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint

f) Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá a személyes átadás esetén a nyeremény átadásáról a Szervező kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése az adatok beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig.

A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken, vagy a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. postacímén lehet (6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.)

A nyereményekkel kapcsolatban adók, vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a [email protected] e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben (6721 Szeged, Felső Tisza-Part 2.).

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szervező által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Szervező az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szervező a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szervező munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. Név: Kolonics Erika (fesztiváligazgató) Elérhetőség: [email protected]

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szervező a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szervező a szükséges időtartamig megőrzi. Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szervező zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintetett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha Szervező az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: [email protected]

8. Záró rendelkezés

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és az Instagram elveknek megfelelően használható fel.

A játékot az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak.. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Jó játékot és sok szerencsét kíván a Szegedi Ifjúsági Napok szervező csapata!

2022.12.02.